Ulike fiskemetoder

Det finnes mange måter å fange fisk på. Metodene har variert opp gjennom tidene avhengig av tilgang på materiale, hva man fisker etter, hvor man fisker og hensikten med fiske. Det er stor forskjell på om man driver kommersielt fiske til havs eller sportsfiske fra land.

I det siste tilfelle er det opplevelse av selve fiske som er avgjørende, ikke verdien av fangsten.

Det finnes utallige fiskemetoder. En kan klassifisere metodene i de passive metodene hvor fisken oppsøker fangstredskapen og aktive metoder hvor fangstredskapen oppsøker fisken.

De mest vanlige aktive metodene er trål og notfiske. Begge disse metodene er vanlige i havfiske og brukes nesten utelukkende til kommersielt fiske. De kjennetegnes ved at fiskerne prøver å lokalisere fiskestimer for deretter å fange fisken i garn. Båtene som brukes kan være store og omfatte metoder for bearbeiding av fangsten.

Når det gjelder kystfiske, dominerer de mer passive metodene som jukse (fisking med pilk) linefiske og garnfiske, men også stående redskap som ruser og teiner er mye brukt. Metodene brukes både til kommersielt fiske og mer fritids preget fiske, men er i stor grad avhengig av bruk av båt.

Fiske med stang enten med agn (mete) eller med sluk, spinnere eller flue skjer som oftest fra land. Metodene nyttes både i saltvann og ferskvann. Fluefiske etter laks og ørret er først og fremst for sportsfiske i ferskvann.

Av mer spesielle fiskemetoder kan nevnes isfiske. Denne metoden går ut på å borre eller sage hull i isen, for deretter og pilke etter fiske. Det finnes også eksempler på isfiske med garn selv om dette er relativt sjelden.

Enkelte metoder som lystring (bruk av lys for å lokke til seg fisk som deretter spiddes) er forbudt.

Eksempel på mer eksotiske metoder er bruk av skarvlignende fugler til fangst av fisk. Men dette er forbeholdt eksotiske fiskere.